منشور اخلاقی بازرگانی آسا یدک

بازرگانی آسا یدک به منظور تحقق اهداف متعالی خود، حفظ حقوق و رضایتمندی مشتریان محترم خود را مکلف و متعهد به رعایت مفاد
این منشور می دانند

حفظ کرامت انسانی
 • احترام به مشتریان، همکاران و رقبا
رعایت حقوق اجتماعی
 • ارائه خدمت به صورت عادلانه و در چارچوب قوانین، مقررات و ضوابط ، به مشتریان؛
  اجرای خواسته های قانونی ارباب رجوع در چارچوب وظایف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد و تحمیل هزینه اضافی ؛پاسداری از طبیعت، محیط زیست، و توسعه پایدار
عدالت و انصاف
 • احترام به حقوق مالکیت مادی و معنوی رقیبان؛
  ارائه خدمت به مشتریان و استفاده کننندگان از فعالیتهای آسا یدک به صورت عادلانه در چارچوب مقررات؛
  پرهیز از رقابت ناسالم در بازار قطعات و لوازم یدکی
  تعیین نرخ قطعات و لوازم یدکی بر پایه اصول فنی، معقول ، منصفانه بدون تأثیر از رقبا.
پایبندی به مقررات و تعهدات
 • پایبندی به قول و تعهد خود و وفاداری به توافقات و قراردادها چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد، چه آشکار باشد چه پنهان؛
  پرداخت به موقع خسارت مطابق آنچه که در بیمه نامه و قرارداد آمده است؛
  رعایت و حمایت از رقابت آزاد و عادلانه و پیروی از قواعد خرید و فروش از جمله عدم نرخ شکنی.
شفافیت و صداقت
 • صداقت و راستی در مبادله اطلاعات و خودداری از ارائه اطلاعات نادرست در تبلیغات و اطلاع رسانی؛
  اطلاع رسانی مؤثر به مشتریان نسبت به افزایش آگاهی فنی از جمله ساختار قطعات ولوازم یدکی ؛
  توجیه کامل مشتریان نسبت به شرایط فنی , قیمت و تحویل سفارش کالاها قبل از اتمام عملیات فروش

 

برای رضایت شما بیشتر تلاش می کنیم