منشور اخلاقی بازرگانی آسا یدک

بازرگانی آسا یدک به منظور تحقق اهداف متعالي خود، حفظ حقوق و رضايتمندي مشتریان محترم خود را مکلف و متعهد به رعايت مفاد
اين منشور مي دانند

حفظ کرامت انساني
 • احترام به مشتريان، همکاران و رقبا
رعايت حقوق اجتماعي
 • ارائه خدمت به صورت عادلانه و در چارچوب قوانين، مقررات و ضوابط ، به مشتریان؛
  اجراي خواسته هاي قانوني ارباب رجوع در چارچوب وظايف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشريفات زائد و تحميل هزينه اضافي ؛پاسداري از طبيعت، محيط زيست، و توسعه پايدار
عدالت و انصاف
 • احترام به حقوق مالکيت مادي و معنوي رقيبان؛
  ارائه خدمت به مشتریان و استفاده کننندگان از فعالیتهای آسا یدک به صورت عادلانه در چارچوب مقررات؛
  پرهيز از رقابت ناسالم در بازار قطعات و لوازم یدکی
  تعيين نرخ قطعات و لوازم یدکی بر پايه اصول فني، معقول ، منصفانه بدون تأثير از رقبا.
پايبندي به مقررات و تعهدات
 • پايبندي به قول و تعهد خود و وفاداري به توافقات و قراردادها چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد، چه آشکار باشد چه پنهان؛
  پرداخت به موقع خسارت مطابق آنچه که در بيمه نامه و قرارداد آمده است؛
  رعايت و حمايت از رقابت آزاد و عادلانه و پيروي از قواعد خرید و فروش از جمله عدم نرخ شکني.
شفافيت و صداقت
 • صداقت و راستي در مبادله اطلاعات و خودداري از ارائه اطلاعات نادرست در تبليغات و اطلاع رساني؛
  اطلاع رساني مؤثر به مشتریان نسبت به افزایش آگاهی فنی از جمله ساختار قطعات ولوازم یدکی ؛
  توجيه کامل مشتريان نسبت به شرايط فنی , قیمت و تحویل سفارش کالاها قبل از اتمام عملیات فروش

 

برای رضایت شما بیشتر تلاش می کنیم